PRAVIDLÁ SÚŤAŽE VYHRAJTE MONTESSORI HRAČKY A ĎALŠIE SUPER CENY

Výhercovia súťaže boli kontaktovaní a výhry zaslané. Zoznam výhercov:

1. cena - paní Karolína H., k***@seznam.cz
2. cena - paní Marie P., a***@seznam.cz
3. cena - paní Iveta L., i***@seznam.cz
4. cena - paní Marcela L., m***@gmail.com
5. cena - paní Denisa F., d***@seznam.cz
6. cena - paní Natálie D., n***@seznam.cz
7. cena - paní Oksana D., d***@seznam.cz
8. cena - paní Lenka L., l***@seznam.cz
9. cena - paní Natália S., n***@gmail.com
10. cena - paní Natálie K., n***@seznam.cz

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže: "Vyhrajte Montessori hračky a ďalšie super ceny".

 1. Usporiadateľ súťaže a technický správca súťaže

Usporiadateľom súťaže je Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len "Usporiadateľ súťaže" alebo „Usporiadateľ“).

Technický servis súťaže zaisťuje Health Academy s.r.o., IČO:059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 273525

(ďalej len „Technický správca").

 1. Názov Súťaž, termín a lokalizácia súťaže

Usporiadateľ súťaže organizuje spotrebiteľskú súťaž s názvom "Vyhrajte Montessori hračky a ďalšie super ceny" (ďalej len "Súťaž", "súťaž"), ktorá bude prebiehať v termíne od 1.10.2022 00:00:00 hod. Do 31.10.2022 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len "Doba konania súťaže") na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

Súťaž je dostupná na webových stránkach https://www.vicecasusdetmi.cz/soutez a https://www.kendamil.sk/vyhrajte-montessori-hracky-a-dalsie-super-ceny/  (ďalej spolu len „súťažné webové stránky“). Súťažné webové stránky sú tiež základným nástrojom komunikácie Usporiadateľa s účastníkmi.

 

 1. Komu je súťaž určená?

Táto Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám - spotrebiteľom starším ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Nie je určená osobám v pracovnom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi súťaže, Technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam či podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo Súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, že sa niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len "súťažiaci", "účastník" alebo "účastník súťaže").

 

 1. Účasť a podmienky súťaže

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v čase konania súťaže:

- splní podmienky účasti v súťaži uvedené v čl. 3 vyššie, a

- vykoná nákup produktov značiek Kendamil, Good Gout, Ella's Kitchen, Beginnings alebo Salvest v ktoromkoľvek e-shope alebo kamennej predajni na území Českej republiky a Slovenskej republiky (okrem počiatočnej dojčenskej výživy a potravín pre osobitné výživové účely vrátane špeciálnych dojčenských mliek) (ďalej spolu len "súťažné produkty"), pričom

- nákup súťažných produktov bude vykonaný v Dobe konania súťaže príp. objednávka súťažných produktov cez ktorýkoľvek e-shop bude dokončená v Dobe konania súťaže (dokončením objednávky sa rozumie riadne vytvorenie a odoslanie objednávky) a

- po vykonaní nákupu alebo ukončení objednávky navštívi súťažiaci ktorúkoľvek zo súťažných webových stránok a najneskôr do uplynutia Doby konania súťaže (tj. od 1.10.2022 00:00:00 hod. do 31.10.2022 23:59:59 hod. vrátane) vyplní súťažný formulár , v ktorom potvrdí súhlas s pravidlami Súťaže a informovanie o spracovaní osobných údajov podľa čl. 9 týchto pravidiel Súťaže a

- následne vo svojej e-mailovej schránke potvrdí svoju e-mailovú adresu, a

- uschová si od predajcu účtovný doklad, resp. účtenku. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel možno použiť iba originály dokladov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladne, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného súťažného nákupu (ďalej tiež ako "súťažná účtenka" alebo "súťažná faktúra") .

Okamihom doručenia úplne a riadne vyplneného súťažného formulára Technickému správcovi, je prihláška registrovaná do Súťaže (ďalej len "súťažná registrácia") a záujemca sa stáva súťažiacim.

Súťažiaci bude prostredníctvom súťažného formulára zároveň vyzvaný, či súhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mail a telefón) na marketingové účely za účelom ponúkania produktov Usporiadateľa súťaže, a to na dobu 5 rokov od registrácie v Súťaži. Súťažiaci si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení za účelom priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne ​​na adresu sídla Usporiadateľa súťaže, alebo kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom obchodnom oznámení. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajoch vrátane práv sú zverejnené tu https://www.healthfactory.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

V prípade, že nákup súťažných produktov nebude nakoniec uskutočnený (nedôjde k prevzatiu tovaru) dôjde k vyradeniu súťažiaceho zo Súťaže. Ďalej budú vyradené zo Súťaže aj nákupy príp. objednávky, u ktorých došlo zo strany účastníka v zákonnej 14-dňovej lehote k odstúpeniu od kúpnej zmluvy a ďalej tých súťažiacich, ktorí nesplnia pravidlá a podmienky tejto Súťaže.

Súťažiaci je oprávnený sa Súťaže zúčastniť aj opakovane, avšak vždy po splnení všetkých pravidiel a podmienok Súťaže. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že nákup súťažných produktov (a teda súťažná účtenka či faktúra) môže byť vždy registrovaná len jedným záujemcom (účastníkom).

Nákupy súťažných produktov uskutočnené a/alebo objednávky súťažných produktov doručené v inom termíne, než v Dobe konania súťaže nemôžu byť do Súťaže platne zaradené.

Podmienkou pre účasť v Súťaži nie je zdieľanie o súťaži cez akékoľvek sociálne siete, označenie (resp. byť fanúšikom) účtu Instagram/Facebook Usporiadateľa súťaže, či oznámenie svojho názoru.

Nákup vrátane objednávok súťažných produktov je upravený všeobecnými obchodnými podmienkami predajcu, u ktorého súťažiaci vykonáva nákup súťažných produktov.

Súťaž sa nevzťahuje na akúkoľvek počiatočnú dojčenskú mliečnu výživu a potraviny pre  osobitné lekárske účely vrátane špeciálnych dojčenských mliek (ďalej len "produkty vylúčené zo súťaže"). Dojčenie je najprirodzenejším spôsobom výživy dojčiat.

 

 1. MECHANIKA

Žrebovanie výhercov prebehne do 20 pracovných dní po ukončení Súťaže, resp. po uplynutí Doby konania súťaže. Žrebovanie výhercov prebieha náhodným výberom z databázy platne registrovaných súťažných formulárov na území Českej republiky a Slovenskej republiky cez ktorúkoľvek súťažnú webovú stránku. Žrebovanie prebieha za účasti dvojčlennej odbornej komisie zostavenej zo zamestnancov Usporiadateľa súťaže (ďalej len "komisia"). O žrebovaní výhercu sa spíše protokol, ktorý bude podpísaný komisiou.

Celkom bude vyžrebovaných 10 výhercov spoločných pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

 

 1. VÝHRY V SÚŤAŽI

Usporiadateľ vkladá do Súťaže (spoločných pre Českú a Slovenskú republiku) nasledujúce výhry:

 1. cena

- Activity board BusyKids - líška https://www.elisdesign.cz/activity-board-busykids-liska/

- voucher v hodnote 80 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 80 € vr. DPH.

 1. cena

- Rastúca učiaca veža super star 90 cm - variant natur, hrúbka preglejky 12 cm

https://www.elisdesign.cz/rostouci-ucici-vez-superstar-90-cm/?variantId=57595

- voucher v hodnote 60 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 60 € vr. DPH.

 

 1. cena

- Detský suchý bazénik "90x30" s loptičkami 200 ks premium kvalita https://www.elisdesign.cz/detsky-suchy-bazenek--90x30--s-micky-200-ks/?variantId=60648

- voucher v hodnote 60 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 60 € vr. DPH.

 4. a 5. cena

- voucher v hodnote 60 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 60 € vr. DPH.

6. a 7. cena

- voucher v hodnote 40 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 40 € vr. DPH.

 

8., 9. a 10. cena

- voucher v hodnote 20 € pre nákup ľubovoľných produktov okrem produktov vylúčených zo súťaže na e-shope https://www.healthfactory.cz/.  Výhru nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom. Výška nákupu pre uplatnenie výhry musí byť minimálne 20 € vr. DPH.

 

 1. POSKYTNUTIE VÝHRY

Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výhercu na súťažných webových stránkach prebehne bez zbytočného odkladu po skončení Súťaže, resp. po žrebovaní výhercov, najneskôr však do 20.11.2022.

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v súťažnom formulári a vyzvaný na potvrdenie, že je pripravený výhru prevziať a súčasne na oznámenie adresy, na ktorú má mu byť výhra zaslaná.

V prípade, že výherca do jedného týždňa od odoslania výzvy podľa predchádzajúcej vety nebude na výzvu reagovať alebo výzva nebude na príslušnú e-mailovú adresu doručiteľná alebo nepotvrdí, že je pripravený výhru prevziať, potom takému výhercovi zaniká nárok na výhru. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade akejkoľvek závady v prenose dát.

Výhra bude zaslaná doporučenou zásielkou na výhercom uvedenú adresu na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, a to bez zbytočného odkladu po potvrdení zo strany výhercu, že je pripravený výhru prevziať. Pokiaľ výherca výhru (zásielku) neprevezme, stráca na výhru nárok.

Súťažiaci pre prípad, že sa stane výhercom v Súťaži, výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť, v súlade s ustanovením § 84 Občianskeho zákonníka, bezplatne jeho meno a mesto (napr. rozsahu Martina, Praha) v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou.

Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude poskytnutá. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti. Výhra nie je prenositeľná na inú osobu. Vymáhanie účasti v Súťaži či výhry súdnou cestou je vylúčené.

Súťažiaci si je vedomý skutočnosti, že je povinný v prípade prevzatia výhry splniť riadne všetky prípadné povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, a to najmä daňových predpisov.

 

 1. Ďalšie podmienky, práva a povinnosti

Právne vzťahy z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúce sa riadia právom Českej a Slovenskej republiky.

Účastníci súťaže sú pravidlami viazaní a sú povinní dodržiavať priebežne vyhlasované či publikované pokyny Usporiadateľa. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej podmienkami a ustanoveniami týchto pravidiel. Účastníci nespĺňajúci podmienky tejto súťaže, budú zo súťaže vyradení a ich objednávky nebudú zaradené do vyhodnotenia súťaže (žrebovania).

Usporiadateľ súťaže sa týmito pravidlami súťaže nijako nezaväzuje voči účastníkom súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na žiadne iné plnenie od Usporiadateľa súťaže, než aké je uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž bez náhrady. Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Usporiadateľ súťaže a Technický správca je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a v nich obsiahnutých podmienok súťaže zo strany každého z účastníkov súťaže. Všetky záležitosti, príp. spory alebo sťažnosti spojené so súťažou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši Usporiadateľ súťaže.

Usporiadateľ súťaže a Technický správca má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa súťaže a/alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie Usporiadateľa súťaže a/alebo Technického správcu je konečné.

Usporiadateľ súťaže ani Technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhry, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia na strane Usporiadateľa súťaže či Technického správcu, prepadá táto výhra Usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu) či pri prenose dát akýmikoľvek elektronickými prostriedkami a ani za jednanie tretích osôb v sieti internet.

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k sieti Facebook/Instagram. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje účastníkovi prevádzkovateľ siete Facebook/Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť smerované Usporiadateľovi súťaže, nie prevádzkovateľovi siete Facebook/Instagram. Účasťou v súťaži účastník berie na vedomie a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nijako nezodpovedá za akékoľvek záväzky či povinnosti vyplývajúce z tejto súťaže.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na bezplatnej infolinke tel.: +421 944 616  144v pracovné dni od 08:30 do 16:00 hodín alebo cez e-mail: info@healthfactory.cz. O Súťaži informujú súťažné webové stránky.

Výherná listina, resp. výherca bude k dispozícii u Usporiadateľa súťaže a na súťažných webových stránkach. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných webových stránkach.

Táto Súťaž je spotrebiteľskou súťažou podľa § 2 ods. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení spĺňajúce podmienky dané týmto zákonom o ochrane spotrebiteľov a nie je hazardnou hrou (nespĺňa podmienky hazardnej hry) podľa zvl. zákona č. 186/2016 Zb. o hazardných hrách.

Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia právnymi predpismi Českej a  Slovenskej republiky. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži v Českej republike je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.coi.cz) súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď toto konanie môže byť zahájené iba na základe návrhu súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži v Slovenskej republike je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/).

Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb., o mediácii či zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v znení neskorších predpisov, či zák. č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Českú či Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje súťažiacich a osobné údaje výhercov v rozsahu telefónne číslo, meno a priezvisko, e-mail, doručovacia adresa (ďalej len "osobné údaje") budú spracovávané Usporiadateľom súťaže a Technickým správcom ako správcom osobných údajov, a to na účely účasti súťažiaceho v súťaži, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry výhercom súťaže.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci tejto súťaže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je zmluvná požiadavka, bez splnenia ktorej sa súťažiaci nemôže súťaže zúčastniť alebo Usporiadateľ súťaže nebude schopný zaistiť odoslanie výhry výhercovi súťaže.

Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania Súťaže a ďalej najdlhšie po dobu trvania lehôt na ich uloženie vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (najdlhšie však po dobu potrebnú na plnenie povinností a práv plynúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi súťažiacim a Usporiadateľom súťaže a pre prípadnú kontrolu orgánu dohľadu). Osobné údaje poskytnuté súťažiacim bude spracovávať Usporiadateľ súťaže a Technický správca, a ďalej môžu tieto údaje v nevyhnutnom rozsahu spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej usporiadateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

 

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od Usporiadateľa súťaže môže získať informácie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,

- právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,

- právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,

- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,

- právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,

- právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podateľňa: posta@uoou.cz, v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu plynú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Súťažiaci je ako subjekt údajov oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva cez kontaktný e-mail Usporiadateľa súťaže a Technického správcu: info@healthfactory.cz.

 

V Prahe, dňa 30. 09. 2022

Top