Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov a  pravidlá  používania webových stránok a používania cookies pre  webové stránky  Health Academy s.r.o., so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou.  C 273525 (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov" alebo tiež ako „Zásady ochrany súkromia“).

Spoločnosť   Health Academy s.r.o., so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou.  Zn.  C 273525 (ďalej len „Spoločnosť") informuje o spôsobe, akým sa informácie, ktoré môžete poskytnúť Spoločnosti pri používaní webových stránok  Spoločnosti (ako je definované nižšie), zhromažďujú, používajú a chránia. Pred vyplnením akýchkoľvek informácií  alebo registráciou na  webových stránkach spoločnosti si pozorne prečítajte nižšie uvedené informácie.  Upozorňujeme, že prístupom na akékoľvek webové stránky spoločnosti alebo použitím akýchkoľvek informácií umiestnených na webových stránkach spoločnosti súhlasíte so zásadami  ochrany osobných údajov a zaväzujete sa ich plne rešpektovať.

Spoločnosť prevádzkuje  najmä tieto webové stránky: www.kendamil.cz,  www.kendamil.pl, www.kendamil.hu, www.kendamil.sk, www.goodgout.cz, www.goodgout.pl, www.salvest.cz, www.vicecasusdetmi.cz, www.muumibaby.cz,  www.zdraveprebalovani.cz (ďalej len „webové stránky Spoločnosti" alebo „webové stránky" a jednotlivo „webové stránky Spoločnosti" alebo „webové stránky").

 1. Autorské práva

V súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov,  je Spoločnosť oprávnená vykonávať majetkové práva k webovým stránkam Spoločnosti.

Spoločnosť vlastní všetky autorské práva na všetok obsah umiestnený Spoločnosťou na webových stránkach Spoločnosti, vrátane textu, dizajnu stránky, technických výkresov, grafiky, všetkých obrázkov na tejto webovej stránke, ako aj na výber a spôsob usporiadania súborov obsiahnutých na webových stránkach  Spoločnosti.

Údaje obsiahnuté na webových stránkach Spoločnosti podliehajú ochrane autorských práv a patentovej alebo ochrannej známke a akékoľvek použitie údajov používateľom na  komerčné účely, kopírovanie, reprodukciu alebo iné zaobchádzanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je používateľ povinný ponechať si všetky odkazy alebo upozornenia na autorské práva alebo podobné práva. Spoločnosť nezodpovedá užívateľovi za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s obsahom webových stránok Spoločnosti a v dôsledku zlyhania ich prevádzky. Spoločnosť si vyhradzuje právo  kedykoľvek aktualizovať  webové stránky Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Presnosť údajov

Napriek všetkým snahám o zabezpečenie správnosti, včasnosti a presnosti informácií uvedených na webových stránkach Spoločnosti, Spoločnosť nemôže zaručiť správnosť, presnosť a aktuálnosť žiadnych informácií. Spoločnosť za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody alebo dôsledky použitia alebo spoliehania sa na informácie poskytnuté na webových stránkach Spoločnosti.

 1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje spracúvané  Spoločnosťou  ako prevádzkovateľom [podľa článku 4 ods. 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR")].

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, email: gdpr@healthacademy.cz.

 1. Rozsah

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie osobných údajov na webových stránkach Spoločnosti a následné spracovanie týchto údajov Spoločnosťou.

Tieto zásady slúžia aj na poskytovanie informácií podľa článkov 13  a 14 GDPR týkajúcich sa spracovania údajov nad rámec zhromažďovania prostredníctvom tejto webovej stránky.  Preto poskytneme aj samostatné zásady spracúvania údajov pre konkrétne spracovateľské činnosti v konkrétnych prípadoch.

 1. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov a povaha a účel ich spracúvania

Nižšie sú uvedené účely, na ktoré zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje, a právne základy ich používania. Upozorňujeme, že nie všetky použitia uvedené nižšie sa budú vzťahovať na každého jednotlivca.

 • Keď navštívite webovú stránku Spoločnosti

Ak ste na webových stránkach Spoločnosti, prehliadač používaný  na Vašom zariadení automaticky odošle informácie na náš webový server.  Tieto informácie sú dočasne uložené v súbore denníka. Bez zásahu sa automaticky zhromažďujú a ukladajú:

 • IP adresa zariadenia,z ktorého bola webová stránka získaná, a
 • dátum a čas prístupu,
 • Názov a adresa URL načítaného súboru
 • web, z ktorého ste prišli (odkazujúca webová adresa),
 • webová lokalita načítaná z webovej stránky
 • prehliadač vo vašom zariadení a prípadne operačný systém a názov poskytovateľa prístupu.

Vyššie uvedené údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • zabezpečiť, aby ste mohli bez problémov nadviazať spojenies webovou stránkou;
 • na zabezpečeniepohodlného používania webovej stránky,
 • analyzovať bezpečnosť a stabilitu systému,
 • na iné administratívne účely.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 prvá veta písm. b) f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. Zhromaždené údaje za žiadnych okolností nepoužívame na vyvodenie záverov o Vás.

Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na iné účely a budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na ich spracúvanie. Ak sa Vaše osobné údaje zhromažďujú na účely zobrazenia webovej stránky, vymažú sa hneď, ako opustíte webovú stránku. Vaše osobné údaje sa vymažú z protokolových súborov najneskôr po 14 dňoch. Ak  sú Vaše osobné údaje uložené z iných dôvodov, sú anonymizované, aby ste s nimi nemohli byť spojené ani  ich žiadnym spôsobom identifikovať.

Okrem toho, keď navštívite webové stránky Spoločnosti, používame  súbory cookies. Podrobnejšie informácie o nich možno nájsť v článku 6. Zásad  ochrany osobných údajov.

 • Keď nás kontaktujete e-mailom

Na  vyššie uvedenú e-mailovú adresu v článku 3. Zásad ochrany osobných údajov  alebo prostredníctvom kontaktného formulára  zverejneného na webových stránkach Spoločnosti nás môžete kontaktovať s otázkami akéhokoľvek druhu.

Keď tak urobíte, budú uložené ty Vaše osobné údaje, ktoré prenesiete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára. Právnym základom pre spracovanie údajov na kontaktné účely je čl. 6 odst. 1 bod. f) GDPR.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, po spracovaní Vašej požiadavky, vymažeme, pokiaľ nie sme zo zákona oprávnení alebo povinní ich ďalej spracovávať.

 • Keď sa prihlásite k odberu newslettteru, v ktorom vás informujeme o novinkách a zľavách

V prípade, ak máte ako návštevník webových stránok Spoločnosti záujem o zasielanie newslettrov alebo obchodných oznámení, spracúvame Vami poskytnuté osobné údaje, a to vždy v rozsahu Vašej e-mailovej adresy a Vášho mena. Ak nám poskytnete aj svoje ďalšie identifikačné údaje (napr. priezvisko), budeme tieto údaje spracúvať aj na uvedené účely. Obchodné oznámenia, ktoré  vám zasielame, sa vždy týkajú iba našich vlastných služieb a produktov, ktoré distribuujeme a/alebo predávame.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po vyplnení Vašich údajov do príslušného formulára pre zasielanie newsletteru a následnom potvrdení Vášho želania dostávať newsletter. Potvrdenie uskutočníte podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete. Ak nepotvrdíte svoje želanie dostávať newsletter, Vaše údaje bez zbytočného odkladu zničíme.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať, kým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracúvať len vtedy, ak to stanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov nám udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na príslušný odkaz v newsletteri alebo zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na  e-mail gdpr@healthacademy.cz alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní na  adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov.

 • Keď sa zaregistrujete do našej odbornej sekcie

Ak ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou vydávať lieky v zmysle zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a máte záujem, môžete sa zaregistrovať na internetovej stránke Spoločnosti (ak je takáto možnosť vytvorená na webových stránkach Spoločnosti) do našej sekcie pre odbornú verejnosť, kde budete mať prístup k článkom,  a ktorá Vám bude slúžiť na rozšírenie vedomostí a informácií vo vašej lekárskej profesii.

Vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného registračného formulára, vždy v rozsahu povinných údajov registračného formulára – meno, priezvisko, e-mail.  Ak nám poskytnete aj svoje ďalšie identifikačné  údaje – telefón, akademický titul, názov a adresu pracoviska, budeme tieto údaje spracúvať aj na tieto účely.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po vyplnení príslušného registračného formulára pre prístup do sekcie pre profesionálov s vašimi údajmi a potvrdením v registračnom formulári, že ste odborníkom v zmysle definície uvedenej v prvej vete tohto článku a zároveň udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov. Kliknutím na "Registrovať" alebo na pole podobného významu potvrdíte a odošlete svoju registráciu.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať dovtedy, kým nezrušíte svoju registráciu alebo kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracúvať len vtedy, ak to stanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov nám udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú gdpr@healthacademy.cz alebo zaslaním oznámenia o odvolaní písomne na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3.  Zásady ochrany osobných údajov.

 • Keď udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Ak ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou vydávať lieky v zmysle Zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a máte záujem, môžete poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania pravidelného newslettera, reklamných oznámení týkajúcich sa ponuky produktov, ktoré Spoločnosť distribuuje a/alebo predáva, zasielania informácií o organizovaných podujatiach, zasielania propagačných materiálov určených pre profesionálov a/alebo verejnosť, kontaktovania pri vykonávaní prieskumu trhu a marketingového prieskumu (ďalej spoločne len „marketingové účely"). Kontakt (odoslanie) sa vykonáva osobnou návštevou, poštou v tlačenej podobe, e-mailom alebo telefonicky.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať (i) po tom, čo vyplníte súhlas so spracúvaním osobných údajov [ak nám udelíte súhlas v tlačenej podobe  - Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo nám súhlas udelíte vyplnením registračného formulára na internetové stránke Spoločnosti za naši osobní účasti (napr. na kongresu)] alebo (ii) po tom, čo vyplníte  príslušný registračný formulár  na internetových stránkach Spoločnosti a potvrdíte Váš súhlas s marketingovými účely podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu – meno, priezvisko, akademický titul, e-mailová adresa, telefón, názov a adresa pracoviska, t.j. v rozsahu údajov, ktoré uvediete v súhlase/registračnom formulári.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 3 rokov odo dňa udelenia Vášho súhlasu, resp.  kým svoj súhlas neodvoláte.  Po uplynutí tejto doby ich budeme spracúvať len vtedy, ak to stanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom na nevyhnutnú dobu.

Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov nám udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na príslušný odkaz v zasielanom newsletteri/reklamnom oznámení alebo v inom obdobnom dokumente, ktorý Vám zasielame elektronicky (alebo telefonicky) na marketingové účely alebo zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mail gdpr@healthacademy.cz  alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásad ochrany osobných údajov.

 • Keď sa zapojíte do súťaže

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v rámci súťaží je čl. 6 ods. 1 bod. a) GDPR. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v rámci súťaží je plnenie zmluvy o účasti v súťaži medzi Vami a Spoločnosťou. V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci súťaží sa údaje vymažú úplným ukončením súťaže a uplynutím 6 mesiacov od ukončenia súťaže. V prípade, že sa stanete výhercom, Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia súťaže, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu stanovenom pravidlami konkrétnej súťaže.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci účasti v súťaži môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú gdpr@healthacademy.cz alebo zaslaním oznámenia o odvolaní písomne na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov. V takom prípade sa už nebudete môcť súťaže zúčastniť. Všetky osobné údaje uložené počas účasti v súťaži budú v tomto prípade vymazané.

 1. Cookies

Za účelom zlepšenia služieb, ktoré Vám poskytujeme, používajú webové stránky Spoločnosti cookies. Sú to malé súbory, ktoré ukladajú informácie o Vašom webovom prehliadači, nie o Vás. Niektoré cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok Spoločnosti, iné sa používajú na zlepšenie kvality webových stránok a spokojnosti užívateľov.

Používame tiež cookies tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, ako je doména webových stránok spoločnosti, ktoré navštevujete, a ktoré používame na reklamné a propagačné účely.

Legislatíva stanovuje, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webových stránok Spoločnosti. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme Váš súhlas.

Použité súbory cookie sa líšia vypršaním platnosti. Tieto sú podrobne uvedené v  časti „Vyhlásenie o súboroch  cookie".

Čo najmä umožňujú súbory cookie?

 • zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, aby ste ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • zaistiť bezpečnosť po prihlásení;
 • zabezpečiť konzistentnosť celej stránky a jej správnu funkčnosť;
 • zapamätať si miesto, na ktoré ste sa dostali v určitom poradí;
 • skrátiť čas načítania stránok, ktoré navštívite;
 • upravovať a správne zacieliť reklamu;
 • analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov; a
 • Zvýšiť užívateľský komfort webových stránok, zlepšiť kvalitu online služieb.

Aké typy cookies používajú webové stránky Spoločnosti?

 • Technické a nevyhnutné cookies

Tieto cookies potrebujeme, aby sme Vám mohli ponúknuť správne fungujúcu webovú stránku Spoločnosti a aby ste mohli využívať služby, ktoré poskytujeme.

 • Analytické (štatistické) súbory cookie

Tieto cookies nám  umožňujú vyhodnotiť používanie   webových stránok Spoločnosti a ich návštevnosť. Tieto súbory cookie sa používajú aj  na štúdium návykov návštevníkov alebo napríklad popularity obsahu s cieľom zlepšiť služby, ktoré poskytujeme. V niektorých prípadoch môžu tieto súbory cookie zaznamenávať IP adresy (t.j. elektronické adresy počítačov pripojených k internetu) na účely analýzy trendov, správy webových stránok, sledovania pohybu používateľov a zhromažďovania všeobecných a nešpecifických demografických informácií.

 • Preferenčné súbory cookie

Pomocou tejto technológie môžeme brať do úvahy vaše skutočné alebo očakávané preferencie pre pohodlné   používanie webových stránok spoločnosti. Napríklad na základe vašich nastavení môžeme zobraziť webové stránky  spoločnosti vo vašom jazyku. Okrem toho týmto spôsobom zabránime tomu, aby vám boli ponúkané produkty, ktoré nemusia byť dostupné vo vašej oblasti.

 • Marketingové súbory cookie

Používajú sa na sledovanie návštevníkov  webových stránok spoločnosti. Zámerom je zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivých používateľov, a teda cennejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 • Neklasifikované súbory cookie

Ide o cookies, ktoré máme v procese klasifikácie spolu s poskytovateľmi jednotlivých cookies. Po klasifikácii budú zaradené do jednej zo skupín  Technické a nepodstatné, Štatistické (analytické), Preferenčné alebo Marketingové súbory cookie.

Ako konkrétne upraviť nastavenia súborov cookie?

Ako nastaviť alebo upraviť/zmeniť súhlas s používaním súborov cookie nájdete v časti "Vyhlásenie o súboroch cookie".

Zoznam a nastavenie cookies používaných v doméne webových stránok Spoločnosti, ktoré navštevujete.

Zoznam nájdete tu v časti „Vyhlásenie o súboroch cookie".

 1. Prenos údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám (príjemcom), ak:

 • poskytli ste výslovný súhlas na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. a) GDPR;
 • ustanovenie podľa § 6 ods. (1) písmeno b) f) GDPR je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov a neexistuje dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci ochranný záujem na tom, aby Vaše údaje neboli zverejnené;
 • V prípade, že existuje zákonná povinnosť poskytnúť podľa čl. 6 odst. 1. prvá veta písmena b); c) GDPR;
 • je to právne prípustné na splnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 odst. 1. prvá veta písmena b); b) GDPR;
 • osobné údaje spracúvame v súlade s článkom 28 GDPR.

Prenos Vašich osobných údajov na iné účely, ako sú uvedené vyššie, sa neuskutočňuje.

Spoločnosť môže Vaše osobné údaje predávať ďalším sprostredkovateľom alebo príjemcom (najmä údajov, ktoré získavame pomocí cookies - tzv- cookies tretích strán), a to:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; jej zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu: https://policies.google.com/technologies/ads;
 • Meta Platforms Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; jeho zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 • Seznam. cz, a.s., so sídlom: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 261 68 685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 6493; Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/. Webová stránka využíva technológiu retargetingu zo služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Retargeting umožňuje návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, zobrazovať naše reklamy v reklamnej sieti Seznam.cz, a.s. V súčasnosti sa môžete odhlásiť z cielenej reklamy na adrese: http://www.imedia.cz alebo si pozrite domovskú stránku Seznam.cz (Pomoc/Cielená reklama).
 • Smartlook.com, s.r.o., so sídlom Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 095 08 830, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou C 119362; Zásady  ochrany osobných údajov  nájdete na: https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/, https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy.

Bližšie informácie o cookies tretích strán nájdete v „Vyhlásenie o súboroch cookie“.

Aktuálny zoznam príjemcov vrátane sprostredkovateľov, je možné si vyžiadať na kontaktoch prevádzkovateľa uvedených v čl. 3. Zásad ochrany osobných údajov.

Naša Spoločnosť spracúva, či už priamo alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov Vaše osobné údaje, predovšetkým na území Českej republiky, prípadne na území Európskej únie (ďalej len „"), kde je Nariadenie GDPR platné a účinné pre celú EU, resp. Európsky hospodársky priestor (ďalej len "EHP"), rovnaké podmienky ochrany a bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Výnimočne sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V týchto prípadoch pred prenosom osobných údajov posudzujeme, či vybraný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytuje primerané záruky a podmienky vrátane vymáhateľnosti vašich práv ako dotknutých osôb, pričom posudzujeme účinnú právnu ochranu osobných údajov v danej krajine. Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa môže uskutočniť len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • existuje rozhodnutie Európskej komisie voči vybranej tretej krajine/medzinárodnej organizácii, v ktorej sa zistilo, že tretia krajina/medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • vybraný sprostredkovateľ alebo subdodávateľ je schopný poskytnúť primerané organizačné a technické záruky a v krajine tohto sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, je vymáhateľnosť práv dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

Vhodnými zárukami môžu byť:

 • právne záväzné a vykonateľné nástroje medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi;
 • záväzné vnútropodnikové pravidlá;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté príslušným dozorným orgánom a schválené Európskou komisiou;
 • schválený kódex správania so záväznými a vymáhateľnými povinnosťami sprostredkovateľa v tretej krajine, pokiaľ ide o uplatňovanie primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb;
 • schválený certifikačný mechanizmus spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami sprostredkovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.

Súbory cookie zahŕňajú okrem iného služby spoločnosti Google Inc., ktorá sídli mimo EÚ, v USA.

 1. Doba uchovávania Vašich osobných údajov v Spoločnosti

Vaše osobné údaje Spoločnosť uchováva len po nevyhnutnú dobu a archivuje v súlade so zákonnými lehotami stanovenými zákonom.

Spoločnosť má nastavené prísne interné pravidlá, ktoré overujú zákonnosť držby osobných údajov; Spoločnosť neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je povolené.

Údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, uchovávame dovtedy, kým je nám súhlas platne udelený. Po uplynutí tejto doby budete opäť požiadaní o udelenie súhlasu (pre vylúčenie pochybností môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť). Pre vylúčenie pochybností  uchovávame samotný súhlas a zmenu alebo odvolanie súhlasu na základe našich oprávnených záujmov po celú dobu trvania súhlasu a maximálne 5 rokov po jeho ukončení (odvolaní).

Vo výnimočných prípadoch, ako sú súdne spory, môžu byť dokumenty obsahujúce Vaše osobné údaje uložené na dlhšie obdobie, aby sa chránili naše oprávnené záujmy. Najmä ak musíme predložiť dôkazy v súdnom konaní, správnom konaní alebo z dôvodu výkonu rozhodnutia (pokiaľ ide o zákonné premlčacie lehoty podľa súčasného Občianskeho zákonníka, napr. v súvislosti s poskytnutými zárukami).

Po zániku právneho dôvodu spracúvania osobných údajov ich Spoločnosť bezodkladne vymaže.

 1. Sociálne médiá

Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady. Ak pristupujete na iné webové stránky prostredníctvom týchto odkazov, ich prevádzkovatelia môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré budú používať v súlade so svojimi vlastnými zásadami, ktoré sa môžu líšiť od našich.

Stránka vám tiež môže poskytnúť možnosť zdieľať alebo sledovať informácie ostránke prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných tretími stranami (napr. prostredníctvom odkazov "zdieľať", "páči sa mi to", "sledovať").

Túto funkciu ponúkame za účelom zvyšovania záujmu o stránku medzi užívateľmi Vašich sociálnych sietí, a aby sme umožnili Vám zdieľať s Vašimi kontaktmi alebo s nimi sledovať názory, novinky a odporúčania z webové stránky Spoločnosti. V každom prípade by ste mali mať na pamäti, že zdieľanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí môže viesť k ich zhromažďovaniu prevádzkovateľom siete a k ich verejnej dostupnosti, a to aj prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

Aby ste porozumeli ich zásadám ochrany osobných údajov, mali by ste si vždy prečítať príslušné zásady a informácie všetkých webových stránok, ktoré navštívite, alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľate osobné údaje.

 1. Práva dotknutých osôb

Máte najmä právo:

 • podľa článku 15 GDPR získavať od nás informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, najmä o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje poskytnuté, plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo námietky, existencii práva podať sťažnosť, vzniku  V vaše údaje, ak ich nezhromažďujeme, a existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne relevantné informácie o jeho údajoch;
 • podľa čl. 16 GDPR bez zbytočného odkladu požadovať opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov, ktoré uchovávame;
 • podľa čl. 17 GDPR požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré uchovávame, ak spracúvanie nie je potrebné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak máte pochybnosti o presnosti údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale odmietnete  ho vymazať, a  ak už osobné údaje   nepotrebujeme, ale vy ich  požadujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak ste vzniesli  namietať proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
 • podľa článku 20 GDPR požadovať poskytnutievašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich prenos inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 21 GDPR právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú – pozri nižšie bod 11. Zásad ochrany osobných údajov;
 • podľa článku 7 ods. 3) GDPR kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli; v dôsledku toho  nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • podľa článku 77 GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu.  Zvyčajne sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla spoločnosti.  Dozorným orgánom je:
  • v Českej republike – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,  ktorého kontaktné údaje nájdete na webovom sídle úradu: www.uoou.cz;
  • v Slovenskej republike – Úrad na  ochranu osobných údajov   Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
  • v Poľskej republike – – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ktorého kontaktné údaje možno nájsť na webovom sídle úradu: https://uodo.gov.pl/pl/544/996;
  • v Maďarsku – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11, ktorého kontaktné údaje možno nájsť na webovom sídle úradu: https://naih.hu/.
 1. Právo namietať

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. (1) písmeno b) f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak existujú dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie alebo ak námietka smeruje k priamemu marketingu. V prípade priameho marketingu máte právo na všeobecnú námietku, ktorej vyhovieme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo odvolať súhlas alebo namietať proti spracúvaniu, stačí poslať e-mail na  gdpr@healthacademy.cz.

 1. Bezpečnosť údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Chápeme dôležitosť bezpečnosti Vašich osobných údajov a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich chránili pred zneužitím, rušením, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Zaviedli sme množstvo bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov. Máme napríklad zavedené kontroly prístupu, používame brány firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

 1. Aktuálnosť a zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú platné a účinné od 1. marca 2023.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť z dôvodu vylepšení našich webových stránok  a ponúk prostredníctvom našej webovej stránky alebo z dôvodu zmenených právnych požiadaviek.

Top