Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Vyhrajte pobyt na malebnom ostrove Krk"

Účelom tohto dokumentu je upraviť pravidlá súťaže s názvom „Vyhraj pobyt na malebnom ostrove Krk".

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý robí podmienky tejto súťaže záväznými.

Tieto pravidlá môžu byť zmenené podľa uváženia organizátora vo forme písomných očíslovaných dodatkov. V prípade zmeny podmienok a pravidiel súťaže to bude uvedené na webovej stránke https://www.kendamil.sk/pravidla-sutaze-lekarsky-kongres-2023/.

 

 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Organizátor súťaže" alebo „Organizátor").

Technický servis súťaže zabezpečuje Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Technický správca").

 1. SÚŤAŽ A TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Organizátor súťaže organizuje spotrebiteľskú súťaž s názvom „Vyhraj pobyt na malebnom ostrove Krk" (ďalej len „Súťaž") v termíne od 24.03.2023 do 25.03.2023 a len v čase konania konferencie „Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2023“, ktorá sa koná v Žiline (ďalej len "Súťažné obdobie"). Súťažiaci, ktorí splní podmienky Súťaže mimo uvedeného Súťažného obdobia, nebudú zaradení do Súťaže.

 1. PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

Táto Súťaž je určená výlučne návštevníkom konferencie „Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2023“, tzn. všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov s adresou doručenia v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktoré sa zúčastňujú konferencie „Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2023“, ktorá sa koná v termínu od 24.03.2023 do 25.03.2023 v Žiline, hotel HolidayInn, Športová ul. 2 (ďalej len „pediatrická konferencia v Žiline"), a ktoré sú odborníkom, tzn. osobou, ktorá je oprávnená liečivé prípravky (lieky), zdravotnícke prostriedky nebo diagnostické zdravotné prostriedky in vitro predpisovať alebo vydávať. Súťaž nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi Súťaže, Technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo fyzickým osobám podnikajúcim, ako aj osobám blízkym týmto osobám v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Všetky osoby, ktoré riadne nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel, budú zo Súťaže vylúčené. V prípade, že sa ktorákoľvek z vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom Súťaže, stráca právo na výhru a výhra nebude odovzdaná. (ďalej len „súťažiaci", „účastník", „záujemca" alebo „súťažiaci").

 1. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž sa koná na pediatrickej konferencii v Žiline v súlade s týmito pravidlami Súťaže.

Súťažiaci sa platne zúčastní Súťaže tak, že:

 1. Súťažiaci spĺňa podmienky uvedené v článku 3. vyššie,
 2. V čase konania Súťaže sa Súťažiaci zastaví v stánku Organizátora súťaže, kde Organizátor súťaže poskytuje informácie o výrobkoch Kendamil pre dojčatá a deti (ďalej len „Kendamil stánok“) a zaregistruje sa do sekcie pre odbornú verejnosť na webové stránke www.kendamil.cz (ďalej len „sekcia pre odborníkov“) Touto registráciou získa súťažiaci prístup k odborným článkom. Heslo a prihlasovacie údaje do sekcie pre odborníkovi obdrží súťažiaci na e-mail, ktorý pri registrácii vyplnil.
 3. Súťažiaci pravdivo a úplne vyplní údaje pri registrácii do sekcie pre odborníkov - a to: meno, priezvisko, e-mail (ďalej len "povinné údaje"). Súťažiaci môže pri registrácii vyplniť i ďalšie údaje, a to telefóne číslo, akademický titul, názov a adresa pracoviska.
 4. Odoslaním registrácie sa záujemca (súťažiaci) zaregistruje do Súťaže a súčasne, že požadované údaje vyplnil pravdivo. Ak sa takéto vyhlásenie súťažiaceho ukáže ako nepravdivé, súťažná karta môže byť zo Súťaže odstránená, alebo môže byť súťažiaci zo Súťaže vylúčený bez náhrady. Účastník (súťažiaci) preto berie na vedomie, že preberá zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť organizátorovi alebo tretím osobám v dôsledku takéhoto konania.
 5. Záujemca (súťažiaci) sa môže zúčastniť Súťaže iba raz. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že každý účastník (súťažiaci) môže vyplniť súťažnú kartu a hodiť ju do súťažného boxu iba raz.
 6. Každý jednotlivý záujemca (súťažiaci) môže v Súťaži uviesť iba jednu e-mailovú adresu. V prípade, že sa zistí opak, môže byť záujemca/súťažiaci vylúčený zo Súťaže z dôvodu porušenia týchto pravidiel Súťaže.
 7. Organizátor súťaže pre úplnosť uvádza, že podmienkou účasti v Súťaži nie je súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. V prípade, že sa súťažiaci rozhodne udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, budú jeho údaje spracované v súlade so súhlasom a podmienkami súhlasu, ktoré sú uvedené pri registrácii do sekcie pre odborníkov, a ktoré obdrží na e-mail zadaný pri registrácii, prostredníctvom ktorého potvrdí svoj súhlas.

5. MECHANIKA

Po uplynutí Súťažného obdobia budú zo všetkých súťažiacich riadne zaregistrovaných do Súťaže vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí vyhrajú 1 kus ceny uvedenej v bode 6. týchto pravidiel Súťaže, tzn. 1 výherca 1 kus z 1. výhry, 1 výherca 1 kus z 2. výhry a 1 výherca 1 kus z 3. výhry.

Žrebovanie uskutoční zástupcovia Organizátora súťaže do 10 pracovných dní od uplynutia Súťažného obdobia. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol.

 1. SÚŤAŽNÉ CENY

V Súťaži budú udelené 3 (tri) výhry, a to:

1. výhra – 1x 7 dní ubytovania v Chorvátsku na ostrove Krk v období od 10.09.2023 - 17.09.2023
Cena zahŕňa: ubytovanie pre 2 osoby na 7 nocí v ubytovaní podľa výberu Organizátora. Ubytovanie je možné čerpať iba v termínu 10.09.2023 - 17.09.2023, inak nárok na výhru zaniká.

2. výhra – 1x hradený kongresový poplatok na ďalšiu konferenciu 2024
Cena zahŕňa: úhradu kongresového poplatku pre 1 osobu na budúcu konferenciu „Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2024“.

3. výhra – 1x hradený kongresový poplatok na ďalšiu konferenciu 2024
Cena zahŕňa: úhradu kongresového poplatku pre 1 osobu na budúcu konferenciu „Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2024“.

(ďalej spoločne len „Cena" alebo „Výhra“).

Cenu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo vydať inú cenu, než určil Organizátor súťaže.

Organizátor má výhradné právo určiť termín a miesto pobytu pre cenu. Všetky náklady na dopravu, stravu a nad rámec ceny (výhry) znáša výherca sám.

 1. OZNAMOVANIE A POSKYTOVANIE CIEN

Výhercovia budú Organizátorom súťaže kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú vyplnili pri registrácii do odbornej sekcie, najneskôr do 20 pracovných dní po uplynutí Súťažného obdobia.

V rámci výhernej správy zaslanej e-mailom bude výherca súťaže vyzvaný, aby na víťaznú správu odpovedal (najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania výhernej správy) a zaslal ďalšie relevantné informácie na doručenie ceny.

Výherca bude vo víťaznej správe informovaný, že nárok na výhru vzniká až po doručení požadovaných informácií/dokumentov alebo po kontrole požadovaných dokumentov s pozitívnym výsledkom.

Ak výherca neodpovie na výhernú správu do 3 pracovných dní od odoslania výhernej správy Organizátorovi súťaže, alebo výherná správa nie je doručiteľná alebo výherca nepotvrdí, že je pripravený prevziať cenu, potom takýto výherca stráca právo na vydanie výhry.

Podmienkou pre vydanie výhry je zaslanie požadovaných informácií/dokumentov, prípadne po kontrole požadovaných dokladov s pozitívnym výsledkom. Ak súťažiaci nesplní alebo nesplní úplne (napr. neposkytne údaje pre predanie výhry) alebo nesplní túto povinnosť v stanovených lehotách, nárok na vydanie výhry zaniká.

Organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na víťaznú správu, stratu dokumentov počas prepravy. Organizátor ani technický správca nezodpovedajú za (ne)doručenie zásielky (e-mailu) s cenou, ani za prípadné škody spôsobené použitím ceny.

Výhra bude odovzdaná na základe individuálnej dohody s výhercom, a to do 30 dní od prijatia požadovaných informácií/dokumentov a po potvrdení výhercom, že je pripravený prevziať cenu. Ak výherca cenu (zásielku) neprevezme, stráca právo na uvoľnenie ceny. Výhra musí byť vyčerpaná jednorazovo a v lehote platnosti uvedenej v bode 6. týchto pravidiel, inak nárok na výhru zaniká.

V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom súťaže, výslovne súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený v súlade s § 12 a násl. Občianskeho zákonníku a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), bezplatne použiť svoje meno, začiatočné písmeno priezviska, mesto výhercu v súlade s § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to všetko na webových stránkach www.kendamil.cz, www.kendamil.sk, sociálnych sieťach (facebooková stránka @kendamilczsk a Instagramový profil @kendamil_cz, @kendamil_sk, médií (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiálov Organizátora súťaže v súvislosti s touto Súťažou, bez nároku na odmenu.

Súťažiaci, resp. výherca si nemôže nárokovať žiadnu inú cenu okrem tej, ktorá mu bola poskytnutá. Výhru (cenu) nie je možné vyplatiť v hotovosti. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Vymáhanie účasti na Súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

Výherca si je vedomý skutočnosti, že je povinný v prípade získania výhry riadne splniť všetky možné povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä daňových predpisov.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota nepresahuje sumu 350 EUR, je plne oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a nepodlieha ani odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku. Príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, je pre výhercu oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb do výšky 350 EUR, a podlieha zdaneniu a odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku iba vo výške sumy prevyšujúcej 350 EUR. Výherca je zodpovedný za zdanenie sumy nepeňažnej výhry, ktorá nepodlieha oslobodeniu od dane z príjmov fyzickej osoby, prostredníctvom svojho daňového priznania. Výherca je taktiež zodpovedný za zdravotné odvody, ktoré sa majú z jeho výhry uhradiť. Organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry (napr. prostredníctvom preberacieho protokolu k výhre).

V prípade, že sa v čase konania súťaže (Súťažnom obdobiu) platne zúčastní Súťaže menej súťažiacich (alebo podmienky na získanie výhry splní menej súťažiacich, alebo z nejakého iného dôvodu sa všetky ceny nerozdelia) ako ceny v Súťaži, nerozdelené ceny prepadnú Organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

8. DODATOČNÉ PODMIENKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Účastníci súťaže sú viazaní záväznými pravidlami a sú povinní dodržiavať priebežne vyhlasované alebo zverejňované pokyny Organizátora. Účasťou v Súťaži každý účastník súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto pravidiel Súťaže. Účastníci, ktorí nesplnia podmienky tejto Súťaže, budú zo Súťaže vylúčení.

Organizátor súťaže sa týmito pravidlami Súťaže nezaväzuje voči účastníkom súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na žiadne plnenie od Organizátora súťaže okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách Súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť, upraviť alebo zrušiť Súťaž. Okrem toho si Organizátor súťaže vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a v nich obsiahnutých podmienok Súťaže zo strany každého účastníka Súťaže. Všetky záležitosti, spory alebo sťažnosti súvisiace so Súťažou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši Organizátor súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez možnosti odvolania v prípade, že takýto súťažiaci poruší pravidlá, koná v rozpore s dobrými mravmi v rámci Súťaže, snaží sa získať výhru podvodným správaním alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobré meno Organizátora súťaže a/alebo je dôvodne podozrivý z týchto činností, bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by mohli súťažiteľovi vzniknúť v dôsledku vylúčenia. Rozhodnutie Usporiadateľa súťaže a/alebo Technického správcu je konečné.

Organizátor súťaže ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie ceny, za jej poškodenie, oneskorenie alebo stratupočas prepravy. V prípade, že niektorá z cien nemôže byť doručená bez zavinenia zo strany Organizátora súťaže alebo technického správcu, táto cena prepadá Organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (najmä za funkčnosť internetu) alebo pri prenose údajov akýmikoľvek elektronickými prostriedkami alebo za správanie tretích osôb na internete. Organizátor súťaže ani Technický správca nezodpovedá za funkčnosť doručovanie správ či výhier.

Všetky informácie môže každý súťažiaci získať telefonicky +420 725 788 664 v pracovných dňoch od 08:30 do 16:00 alebo prostredníctvom e-mailu: info@kendamil.cz.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou (nespĺňa podmienky hazardných hier).

Ostatné vzťahy nie výslovne upravené týmito pravidlami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom povereným mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho v tejto Súťaži, na svojom webovom sídle (www.soi.sk) nájde súťažiaci okrem iného informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, kedy takéto konanie možno začať len na návrh súťažiaceho a následne, ak sa mu to nepodarí riešiť spor priamo s organizátorom. Forma návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je Organizátor súťaže.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do Súťaže ako marketingovú kampaň. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné a odvolanie súhlasu ukončuje účasť v Súťaži.

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže, organizácia, riadenie, vyhodnocovanie, kontrola a odovzdávanie cien. Rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov a adresa pracoviska podľa týchto pravidiel, informácie o účasti v Súťaži, informácie o výhre, odovzdaní ceny a súvisiaca komunikácia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci tejto Súťaže je najmä:

Organizátor spracúva osobné údaje

Osobné údaje účastníkov Súťaže Organizátor spracúva nasledujúcimi spôsobmi a prostriedkami:

 

V rámci spracúvania nebudú osobné údaje súťažiacich prenášané mimo EÚ.

Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže Organizátor získať informácie o tom, či sú jeho osobné údaje spracovávané, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 2. právo na opravu nesprávnych alebonesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na vymazanie údajov, ak zanikne účel spracovania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov, prípadneprofilovanie,
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz, v prípade porušenia práv súťažiaceho vyplývajúcich z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, a v Slovenskej republike Úrad na  ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Súťažiaci ako dotknutá osoba je oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva prostredníctvom kontaktného e-mailu organizátora súťaže a technického správcu: gdpr@healthacademy.cz. Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené tu: https://www.kendamil.sk/zasady-ochrany-soukromi/, https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

Informácie o vašich ďalších právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nájdete tu https://www.kendamil.sk/zasady-ochrany-soukromi/, https://www.kendamil.cz/zasady-ochrany-soukromi/.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá súťaže „Vyhraj pobyt na malebnom ostrove Krk" platia a sú účinné od 21.03.2023.

Praha, 20.03.2023

Top